รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล 


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์สุกัญญา มิ่งเมือง


เลขานุการฝ่ายวิชาการ