รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล 


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ศิริอมร กาวีระ


ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์สุกัญญา มิ่งเมือง


เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อาจารย์คเณชาภรณ์ คชกุล


หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

อาจารย์สุนาคี มีปัญญา

อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ
อาจารย์อัมพรรัตน์ กาวินา

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
อาจารย์ปภาวดี บัวเก๊า

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
อ.รัตนาภรณ์ แข็งเขตกรณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา