คำสั่ง

ระเบียบวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565

ระเบียบวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 Read More »

ระเบียบวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565

ระเบียบวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 Read More »