โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยลัยนอร์ทเทิร์น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง อ201 ตึกอำนวยการ โดยมี รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล ดร.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรและผู้ให้ความรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การพัฒนาศักยภาพการจัดทำเอกสารตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE)​

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การพัฒนาศักยภาพการจัดทำเอกสารตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE)​ Read More »

สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

สรุปโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

สรุปโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »